پرسشنامه استخدامی کارکنان

زرسام هنر بسمه تعالی لطفا عکس خود را آپلود نمایید
پرسشنامه استخدامی کارکنان
تاریخ تنظیم: شغل:
نام و نام خانوادگی* شماره شناسنامه* کدملی(بدون-)* تاریخ تولد*
محل تولد* محل صدور دین نام پدر
شماره تلفن همراه* شماره تلفن منزل*
تحصیلات پدر شغل پدر محل کار پدر
نام و نام خانوادگی مادر تحصیلات شغل مادر محل کار مادر
وضعیت تاهل  مجرد      متاهل     متارکه
نام و نام خانوادگی همسر تاریخ ازدواج تحصیلات و شغل همسر محل کار همسر
وضعیت خدمت نظام وظیفه
خدمت کرده محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
معاف به علت   پزشکی      کفالت      تحصیلی     خرید خدمت     سایر    تاریخ دریافت کارت معافیت
دوره نام موسسه آموزشی رشته تحصیلی محل تحصیل تاریخ شروع تاریخ خاتمه معدل
ماه سال ماه سال
پیش دانشگاهی
دانشگاه/کاردانی
دانشگاه/کارشناسی
دانشگاه/کارشناسی ارشد
میزان آشنایی با زبان خارجی
نام زبان مکالمه خواندن نوشتن
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی خوب خوب متوسط ضعیف
1
2
سوابق تجربی
نام موسسه تاریخ استخدام تاریخ ترک شغل یا سمت آخرین حقوق و مزایا نام مدیر مستقیم علت قطع همکاری
ماه سال ماه سال
برای ضمانت چه کسی را معرفی می کنید؟* نام    نام خانوادگی    نسبت
شغل   نشانی محل کار    تلفن
نشانی منزل تلفن تلفن همراه
نام دو نفر که باشما نسبت خویشاوندی دارند
نام و نام خانوادگی شغل مدت آشنایی تلفن نشانی محل کار یا سکونت
آیا قادر به انجام مسافرت (به عنوان ماموریت )هستید؟   بلی       خیر     به چه دلیل؟
آیا امکان کار در شیفت های گردشی را دارید؟(صبح،عصر،شب)   بلی       خیر
آیا مایلید بیشتر از ساعات اداری کار کنید؟   بلی       خیر
آیا دوستان یا خویشاوندانی دارید که در این سازمان شاغل باشند؟   بلی       خیر
آیا دارای سوءپیشینه هستید؟اگر پاسخ مثبت است نوع جرم و محکومیت خود را ذکر کنید   بلی       خیر توضیح:
نام و نشانی فردی که در موارد اضطراری می توان با او تماس گرفت:*   نام    
نشانی    
وضعیت جسمی:آیا دارای نقص عضویا محدودیت جسمی هستید؟   بلی       خیر    
آیا نسبت به چیزی آلرژی داشته اید؟   بلی       خیر    
آیا دچار بیماریهای عصبی شده اید؟   بلی       خیر    
آیا در طی سه سال گذشته عمل جراحی مهمی روی شما انجام گرفته است؟   بلی       خیر    
آیا در طی سه سال گذشته به خاطر بیماری مهمی، بستری شده اید؟   بلی       خیر  
آیا هرگز از بیمه های بیکاری استفاده نموده اید؟   بلی       خیر    
مهارت ها و قابلیت ها
علاقمند به تصدی چه شغلی در شرکت هستید؟* به چه دلیل؟
حداقل حقوق که در نظر دارید(لطفا جواب صریح داده شود واز جوابهایی مانند بسته به نظر شرکت است،خودداری گردد) * ریال
نشانی دقیق منزل